Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: Astronómia

SLNKO - Naša najbližšia hviezda (2.časť)

Druhá časť miniseriálu o Slnku. V prvej časti sme si povedali čosi o základných fyzikálnych vlastnostiach slnečného telesa. Teraz začnem s trochu ľahšou témou, a porozprávam niečo o tom ako ľudia v najstarších obdobiach vnímali túto pre našu existenciu nevyhnutnú hviezdu. Potom v skratke zhrnien čo už dnes vieme o štruktúre Slnka.

Slnečné božstvá

Slnečným božstvom sa rozumie boh alebo bohyňa, ktorá predstavuje samotné slnko alebo len niektoré jeho aspekty. Ľudia ho zbožňovali počas celého obdobia písomne doložených dejín. Okolo tohto zbožňovania vznikli rozličné viery a sformovali sa mnohé starodávne náboženstvá nezávisle na všetkých kontinentoch našej planéty.

Vo všeobecnosti sú slnečné božstvá považované za mužských protivníkov mesačných božstiev, ktoré sú väčšinou prezentované ako bohyne. Je to spôsobené asi tým, že je tomu tak v najznámejších mytológiách akými sú grécka a egyptská. Takýto dualizmus slnko/muž/svetlo a mesiac/žena/tma môžeme nájsť vo väčšine ranných európskych predstáv, hoci nie vo všetkých. V rozličných náboženstvách majú slnečné božstvá rôzne mená a a spájajú sa s rôznymi aspektmi života danej spoločnosti, ale popritom sú niektoré ich rysy takmer identické. Ako príklad uvediem len pár z najznámejších slnečných božstiev.

V gréckej mytológií je slnko zosobnené bohom, ktorého nazývajú Hélios. Hélios bol synom titánov Hyperiona a Theie , a bratom Seleny, bohyne mesiaca a Aethona, boha úsvitu. Na základe týchto troch bohov Gréci nazývali slnko jednoducho helios, mesiac selene a úsvit aethon. Gréci zobrazovali Hélia ako pekného muža s korunou svietiacej slnečnej aury okolo hlavy, ktorý riadi voz. V tomto voze Hélios každý deň križuje oblohu z východu na západ, a v noci sa vracia cez svetový oceán späť na východ. Podľa Homéra je jeho voz ťahaný “slnečnými býkmi“, Pindaros neskôr hovorí o štyroch koňoch, ktorý vrhajú plamene. Časom bol Hélios stotožnený s Apolom, bohom svetla. Ekvivalentom Hélia v rímskej mytológií je Sol, čo po latinsky znamená slnko.

V egyptskej mytológií vystupuje dokonca viacej rôznych slnečných bohov. Najstarším z nich je Ra, boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Ra bol podľa staroegyptských predstáv primárnym bohom slnka, ktorý bol slnkom svojou podstatou. Ďalší egyptským bohom slnka je Atum, heliopolský praboh a stvoriteľ sveta, otec bohov a pán všetkého, ktorého označovali aj ako zapadajúce slnko. Okrem nich Egypťania uctievali aj Atona, ktorý bol znova nielen bohom slnka, ale aj samotným slnkom.

img Obr.1.: Egyptský boh slnka Ra.

U Aztékov sa slnečný boh volal Tonatiuh a považovali ho za náčelníka neba. Podľa aztéckeho mýtu stvorenia Tonatiuh požadoval ako poplatok ľudské obete, bez ktorých by bol prestal prechádzať po oblohe. V aztéckych prameňoch sa spomína, že ročne obetovali Tonatiuhovi a iným bohom 20 000 ľudí. Aztékov slnko fascinovalo natoľko, že ho pravidelne pozorovali. Ich slnečný kalendár bol druhý najpresnejší po majskom.

img Obr.2.: Aztécky boh slnka Tonatiuh.

Štruktúra slnečného telesa

Slnečné teleso sa skladá z jadra, oblasti žiarivej rovnováhy, konvektívnej zóny, fotoséry, chromosféry, prechodovej oblasti a koróny. Jadro, oblasť žiarivej rovnováhy a konvektívna zóna tvoria vnútorné a pre nás neviditeľné časti Slnka. Fotoséra, chromosféra, prechodová oblasť a koróna sú viditeľné časti Slnka, ktoré vytvárajú slnečnú atmosféru.

Jadrom Slnka sa považuje oblasť, ktorá siaha do vzdialenosti 175 000 kilometrov od stredu. Má teplotu okolo 14 000 000 K, tlak v strede 150×109 atmosfér. V jadre je sústredených až 50 % celkovej slnečnej hmotnosti. Pri takejto teplote sú už atómy rozložené na jadrá a samostatne sa pohybujúce elektróny. Pod vplyvom obrovskej teploty a tlaku tu prebieha termonukleárna reakcia (nukleárna fúzia), premieňajúca ľahký vodík (prócium) na hélium. Každú sekundu sa premení okolo 8,9×1037 protónov (jadier vodíka) na jadrá hélia (inými slovami: 700 miliónov ton vodíka fúzuje na 695 miliónov ton hélia). Zo štyroch jadier atómov ľahkého vodíka - prócia vzniká jedno jadro hélia. Každú sekundu v jadre prebehne rádovo 1038 reakcií. Drvivá väčšina uvoľnenej energie má formu gama žiarenia a postupuje do radiačnej zóny.

Oblasť žiarivej rovnováhy má teplotu 7 až 2 000 000 K. Je to priestor medzi jadrom Slnka a konvektívnou zónou. Je tvorená slnečnou plazmou s hustotou je 20 g/cm3 v spodných vrstvách a asi 0,2 g/cm3 na hornej hranici. Teplota tejto vrstvy už nedostačuje na prebiehanie termonukleárnych reakcií. Všetka energia vznikajúca v jadre sa cez túto oblasť prenáša žiarením. Vzhľadom na veľkú hustotu prostredia a neustále pohlcovanie fotónov sa žiarenie pohybuje smerom k povrchu len veľmi pomaly. Zároveň klesá jeho vlnová dĺžka. Energia, ktorú tieto fotóny klesaním vlnovej dĺžky strácajú, sa mení na tepelnú energiu častíc vrstvy žiarivej rovnováhy.

Konvektívna zóna je najvrchnejšia časť vnútra Slnka a začína asi 200 km pod viditeľným povrchom Slnka. Tak ďaleko od jadra sa už prenos tepla žiarením stáva málo účinným, pretože niektoré ióny sú vďaka nízkej teplote schopné fotóny pohltiť a neemitovať ich ďalej. Zahriata hmota spôsobuje v slnečnej plazme turbulenciu a ďalší prenos energie sa preto deje prúdením - konvekciou. Pri konvekcii sa prenášaný plyn rýchlo ochladzuje a rozpína. Vrcholky výstupných prúdov z konvektívnej zóny možno pozorovať vo fotosfére ako granuly a supergranuly. Táto časť Slnka má teplotu 2 000 000 až 6 000 K.

Fotosféra je viditeľný povrch Slnka, na ktorom sa zjavujú tmavé miesta - slnečné škvrny alebo naopak jasné fakulové polia. Má hustotu 1023 častíc/m3. Teplota je asi 5 700 K. Fotosféra je najchladnejšia časť Slnka. Jej hrúbka je asi 200 až 300 km. Na povrchu Slnka je pozorované veľké množstvo vertikálnych pohybov. Celú fotosféru pokrývajú slnečné granuly - stúpajúce a klesajúce plazmové útvary s veľkosťou asi 1000 km. Ich predĺžením vznikajú spikuly, niekoľko tisíc kilometrov vysoké plazmové útvary zasahujúce až do chromosféry. Ďalšie vertikálne pohyby sa nazývajú supergranulácia, obrie cely a slnečné oscilácie. Slnečné oscilácie vznikajú vďaka zvukovým vlnám v konvektívnej vrstve Slnka. Ich skúmaním sa zaoberá helioseizmológia.

Chromosféra je vrstva silno ionizovaného plynu (plazmy) hrubá asi 15 000 km. Je to spodná časť slnečnej atmosféry. Počas zatmenia Slnka ju je vidno ako červenkastý svetelný úkaz. Červenkastá farba je spôsobená tým, že maximum jej žiarenia sa nachádza vo vodíkovej čiare H-alfa, čomu zodpovedá vlnová dĺžka 656,7 nanometrov (červená oblasť spektra). Má hustotu plynu 10-15 g/cm3. Teplota so stúpajúcou výškou vzrastá a jej priemer je 300 000 K. V chromosfére pozorujeme úkazy zvané flokuly, fibrily, protuberancie a erupcie. Z fotosféry sem zasahujú spikuly, vrcholky konvektívnych prúdov (granúl).

Prechodová oblasť je tenká a nepravidelná vrstva slnečnej atmosféry, ktorá oddeľuje horúcu korónu od chladnejšej chromosféry. Teplota sa tu náhle mení z 20 000 K (na hranici s chromosférou) na 1 milión K (na hranici s korónou). Táto vrstva sa skúma hlavne v ultrafialovej časti spektra.

Koróna je hrubá 15 000 km až 1 alebo 2 milióny km. Je to vrchná vrstva slnečnej atmosféry. Možno ju pozorovať počas úplných zatmení Slnka alebo pomocou koronografu. Jej teplota dosahuje 1 000 000 K. Príčina vysokej teploty koróny dodnes nie je uspokojivo vysvetlená. Má hustotu 1011 častíc/m3. Hustotu plynu nej je 10-19 g/cm3. Aj v koróne sa vyskytujú erupcie a protuberancie. V užšom zmysle siaha koróna do vzdialenosti niekoľkých slnečných polomerov, v širšom zmysle za vrchnú časť koróny možno považovať celú oblasť, kam siaha slnečný vietor, až po heliopauzu. Teda naša Zem sa v podstate nachádza vo vnútri slnečnej koróny.

img Obr.3.: Štruktúra Slnka.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola tyto znaky přepište do pole kontrola
Text
  b i u s img code url hr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strana:  1 2   další »
, - odpovědět
avatar
It is a great article. You will surely like this also because it is a great stuff
download apkxyz
, Nice odpovědět
avatar
The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful
https://sites.google.com/site/jogosdofriv01/
, Thank odpovědět
avatar
Thanks for your helpful sharing. I have read that knowledge very much, it gives me a lot of things. web
, nice odpovědět
avatar
Skvělý příspěvek, děkujeme, že jste nám dal toto úžasné znalosti webová stránka
, nice odpovědět
avatar
It's nice to see your writing, which is exactly what I need, it's very detailed happyroom.online
, pěkný odpovědět
avatar
Obsah této stránky článku, považuji obsah za docela zajímavý a užitečný pro mě, děkuji za sdílení klikněte pro stažení
, Thank odpovědět
avatar
If I had read your article earlier, it would have been different. My ideas will definitely become more complete if you add your comments. It's so wonderful learn to fly penguin
, Thank odpovědět
avatar
Your opinion is great, it is exactly what I think. If we go in that direction, everything will become much more perfect click this link to down
, NICE odpovědět
avatar
12 dní pred odchodom do dôchodku, čaká sa na neho Hy Lạp, ktorý sa nachádza na mieste Olympus. Všetky hotely v meste Olympus sa môžu opýtať, či sa im nedarí Zeus, ktorý stojí za to, aby si mohol vyskúšať pekný hotel v Titan. odkaz tu
, Nice odpovědět
avatar
The content of your article page play swords and souls play y8 game, I find the content quite interesting and useful to me, thank you for sharing
, Thank odpovědět
avatar
I will carefully read the issues you just shared, I find there are some places that are not very clear
scary maze game
, Pěkný odpovědět
avatar
Napsali jste pěkný příspěvek, na tuto stránku si přidám záložku, děkuji za informace. Vlastně si vážím vaší vlastní pozice a určitě se sem vrátím.

http://bit.ly/2AH3aBK
, Pěkný odpovědět
avatar
skvělý článek, byl jsem na to velmi zaujatý, přál bych si, abyste zůstali další podíl
minecraft 2
, nice odpovědět
avatar
Thanks for sharing this awesome content here.
duck life 4
, thanks odpovědět
avatar
Thanks for sharing this marvelous post. I m very pleased to read this article.
strike force heroes 3
, NICE odpovědět
avatar
Slnko je veľká guľa naplnená horúcim vzduchom. V oblasti jadra Slnka sa tento zdroj horúceho plynu premieňa na energiu. Energia sa potom pohybuje a šíri sa cez vnútorné vrstvy do atmosféry Slnka, potom pokračuje v šírení energie do slnečnej sústavy v podobe tepla a svetla.

V horúcovzdušnej vrstve predstavuje vodíkový prvok 72%. Jadrová fúzia premieňa vodík na mnohé iné chemické prvky. Okrem toho, Slnko tiež obsahuje asi 26% prvkov hélia, ktoré zbierajú prvky ako kyslík, uhlík, neón, dusík, horčík, železo a kremík.

Všetky tieto chemické prvky sú tvorené v jadre Slnka a predstavujú 25% celkovej hmotnosti Slnka. Medzitým gravitácia vytvára veľký tlak a extrémne vysokú teplotu v oblasti jadra Slnka s teplotou až 15 miliónov stupňov Celzia, atómy vodíka sú potlačené a spaľované, vytvárajúc hélium a Bohatý zdroj energie. Celý proces sa nazýva jadrová fúzia.

mutilate a doll 2
, Thanks odpovědět
avatar
Děkujeme za informace, které jste sdíleli.
strike force kitty 2
, 20ridho.stmik04@gmail. odpovědět
avatar
pat menemukan ofensif, tapi, sungguh, saya tidak tahujual baja h beam
jual pipa boiler
jual plat abrex 400
jual plat asme516 grade70
jual plat astm a285 c
jual plat astm516 70
jual plat boiler
jual plat hardox
jual plat hb 400
jual plat high strenght
jual plat high tensile sm490 yb
Pabrik Wiremesh
Supplier Besi Unp Baja
Harga besi wf
www.pusatbesibaja.co.id
Jual sch 40
Jual sch 40
Supplier bondek
Supplier besi hollow
undangan pernikahan ada foto
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 80
Agen Besi Unp Baja
Jual besi wf
www.pusatbesibaja.com
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
, Comprar Viagra Canada odpovědět
avatar
Amoxicillin Protocols Cialis 40mg Best Lisinopril No Prescription Canada Como Tomar Cialis 5 Mg Levitra Price Check Propecia Castillo Acheter Cialis Pharmacie France Canadian Viagra Cafergot Available In Canada Comprar Cialis Farmacia Barcelona Buy Propecia Online Uk Amoxil And Yeast Infestion Cialis Caducado Cialis Online No Propecia 0.5 Mg Online Costos De Kamagra Cialis Online Buy Cialis Prostata Infiammazione Can Keflex Cause Constipation Levitra Generic Nuevo Levitra Bucodispersable Buy Levitra Online In Canada Buy Cialis Cheap Precio Levitra Tabletas Tricks To Last Longer Accutane 400 Mg Acyclovir Fast Candian Shipping Cialis Liquid Drops Propecia How Fast Does Zithromax Work Allergy Amoxicillin Purchase Viagra Usa Generic Viagra Online Viagra Pfizer Bewertung Viagra Pill Canadien Farmacy Viagra Super Active Fluoxetine 60mg Tablet In Internet Generic Sildenafil Viagra Coupons Price Of Lasix Levitra Best Prices Ricetta Levitra Diflucan For Sale Prices Cialis free shipping isotretinoin for sale legally Viagra in usa Priligy Usa Buy Prescription Viagra Online Orlistat Without Prescription In Canada cialis Priligy Buy Uk Cialis Generique 40 Mg Viagra Discount Levitra Strength Amoxicillin Weight Dose viagra Purchase Viagra Retin A Online No Prescription Priligy Usa Delivery Viagra Rezeptfrei Bestellen Gunstig Forum Meilleur Site Achat Cialis Where To Buy Cialis Levitra Senza Ricetta In Farmacia Zithromax Identification Buy Cheap Cialis Site Acheter Viagra Confiance Zithromax Extended Release Cheapest Viagra Online Over The Counter Viagra Information On Keflex Buying Levitra Online I Want To Buy Doxycycline 100mg Acheter Cytotec Internet Viagra Online Store Propecia Glaucoma Clomid Louer Tadalafil Online Viagra Ne Marche Plus Buy Generic Celexa Online Cialis Tadalafil How To Get Zithromaz Without Prescription Over Night Shipping Hydrochlorothiazide 25 Mg For Sale Generic Viagra Order Cipro Online Cialis Homeopathie Buy Levitra Keflex Double Vision Amoxicillin Tight Throat Cheap Viagra Pill Women Viagra Pastilla Cialis Buena Levitra Price Check Buy Cheap Lasix Online Erfahrungen Mit Cialis Viagra Propecia Tablets Online Cialis Cialis Medications Without Prescription viagra vs cialis vs levitra reviews Cheapest Plavix Online Baclofene Geneve Order Cheap Viagra Macrobid Buy Direct Free Shipping Viagra Vendita Libera Viagra Samples Propecia 10 Years Hairloss Generic Viagra Mastercard Levitra Tab 20mg Uk Propecia Sales
, Viagra Indicaciones odpovědět
avatar
Foro Cialis 10 Price Of Propecia Treating Acne With Amoxicillin Cephalexin Dose For Children online pharmacy Farmacias Online En Canada Generic For Amoxicillin Low Price Levitra Order Acticin With Overnight Delivery Can Amoxicillin Kill A Std Best Levitra Price Cialis Jeune Metformin Without Prescription Vardenafil Keflex Dosage Calculator For Pediatric Patients Isotretinoin find Kamagra Online Pharmacy Which Family Medications Is Amoxicillin Secure Ordering Fluoxetine Amex Accepted In Internet Generic Viagra Sales Comprar Cialis Con Receta Cerco Levitra Tadalafil Tablets Posologia De Propecia Viagra Online Vancouver Buy Generic Cialis Cialis Prix France Prezzi Cialis Viagra Levitra Cheap Cialis Valtrex Via Internet Cialas Levitra 20mg Online Levitra Mode Emploi

Strana:  1 2   další »
  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+