Ospravedlňujeme sa, ale webstránka zatiaľ nie je optimalizovaná na vaše zariadenie. Nadar 2 - creativity hideout.
Kategorie: Príroda

Blesky - krásne a ničivé - Meteorológia č.1

Blesky - krásne a ničivé - Meteorológia č.1 Búrky a blesky ľudí už odpradávna fascinovali, hoci ich podstatu dlho nechápali.Dnes sa už všeobecne vie, že blesky sú vlastne obrovské elektrické výboje v atmosfére. Názov je odvodený od indogermánskeho slova bhlei (čo v preklade znamená „svietiť“). Má rýchlosť od 160 až 1600 km/s a jeho teplota sa pohybuje až do 30 000 °C. Blesky sú sprevádzané tlakovou vlnou nazývanou tiež hrom (zvukový efekt búrky). Avšak odpovede na niektoré otázky týkajúce sa bleskov nie sú vždy zrejmé. Napríklad: ako a prečo dochádza k bleskom? Prečo často býva blesk rozvetvený? Ako dlho trvá? Prečo je sprevádzaný hrmením? Prečo sú blesky v zime zriedkavé? Čo je podstatou guľového blesku?

Prečo teda vznikajú blesky? Veľa ľudí si myslí, že blesky sú elektrické výboje, ktorými sa vybíja elektrické napätie medzi zemou a atmosférou. To však nie je celkom pravda. V skutočnosti dochádza iba k vybíjaniu záporného elektrického náboja oblaku do zeme, čím sa zem nabíja záporne. Atmosféra ostáva nabitá kladne. Medzi zemou a hornou vrstvou atmosféry, ionosférou, je neustále napätie asi 400 000 V. Pretože vzduch nie je dokonalý izolant, vzduchom prechádza smerom nadol elektrický prúd s hustotou 10-11 A/m2, čo v prepočte pre celý povrch Zeme predstavuje prúd až 1800 A. Takto by došlo k vybitiu celého náboja na povrchu Zeme asi za pol hodiny. Musí teda existovať mechanizmus, ktorý dobíja povrch Zeme. A to sú práve blesky. Teda bleskami sa napätie medzi Zemou a atmosférou nevybíja, ale nabíja.

K vytvoreniu blesku je potrebné, aby niekde v oblaku vznikla oblasť s veľkým záporným nábojom, ktorý sa neskôr bleskom prenesie na Zem. Obvykle bývajú v búrkových oblakoch dve hlavné centrá elektrického náboja (kladné hore a záporné dole) a prípadne vedľajšie kladné centrum dole v mieste vypadávania zrážok (obr.1). Ako ale dochádza k rozdeleniu kladného a záporného náboja? Presné vysvetlenie tohoto javu ešte nepoznáme, pravdepodobne k oddeleniu nábojov dochádza pri vzájomných zrážkach dažďových kvapiek alebo kryštálikov ľadu v oblakoch. Pritom sa väčšie častice (kvapky, ľad) nabíjajú záporne a menšie kladne. Veľké častice padajú dole, a tak sa v dolnej časti oblaku objaví záporné centrum. Hore ostáva prebytok kladného náboja, tvorený maličkými časticami, ktorých rýchlosť pádu je menšia ako rýchlosť vzostupného prúdenia.

Obr.1. Typické rozdelenie centier elektrického náboja v búrkovom oblaku

Takto sa nabije spodná časť oblaku napätím až miliardy voltov voči zemi, pričom vzhľadom na veľký záporný náboj v tejto časti oblaku sa zem pod oblakom javí kladne nabitá. Keď dosiahne intenzita elektrického poľa pod búrkovým oblakom asi 30 000 V/cm, vzduch prestáva byť izolantom a dochádza k elektrickému výboju - k blesku. Zistilo sa, že údery blesku sú mnohonásobné výboje po tej istej dráhe. Prvá fáza blesku je tvorená tzv. lídrom, ktorý nie je taký oslňujúci ako vlastný úder blesku. Pohybuje sa veľkou rýchlosťou (šestina rýchlosti svetla) po istých krokoch - prejde asi 50 m a zastaví sa. Stojí asi 50 mikrosekúnd, kým sa dobije nábojom z oblaku, a urobí ďalší krok (obr.2). Potom znova zastane a prejde ďalší úsek. Líder sa pohybuje po lomenej čiare aj preto, lebo vo vzduchu sú viaceré miesta s kladným nábojom. V lídri sú rýchle sa pohybujúce záporné náboje z oblaku, ktoré zrážkami ionizujú molekuly vzduchu a vytvárajú vodivú cestu. Svieti iba spodná časť lídra, ale kvôli jeho veľkej rýchlosti sa nám zdá, že svieti celý kanál vytvorený lídrom.

Obr. 2. Vznik stupňovitého lídra

Keď sa líder dostane do výšky asi 100 m nad zem, tak sa zo zeme dvíha k nemu protismerný výboj. Ak je na povrchu zeme nejaký špicatý predmet, napríklad budova s hrotom navrchu, elektrické pole je najväčšie práve v týchto miestach, a tak odtiaľto vyrazí smerom nahor samostatný výboj a dosiahne líder. Tým sa uzatvorí vodivá cesta a blesk udrie do tohoto hrotu. Preto sa počas búrky treba vyhýbať vyvýšeným miestam a osamelým stromom. Na otvorenej rovine sa treba prikrčiť tak nízko ako sa len dá, a minimalizovať kontakt so zemou. Takže v okamihu, keď sa líder spojí so zemským povrchom je vytvorená vodivá cesta medzi oblakom a zemou, ktorá je vyplnená záporným nábojom. Teraz môže konečne záporný náboj z oblaku jednoducho vytiecť. Najskôr to urobia elektróny v spodnej časti lídra, potom z vyšších oblastí lídra, až napokon vytečie veľkou rýchlosťou všetok záporný náboj z nejakej časti oblaku. Tento hlavný úder blesku je najjasnejší a nazýva sa spätný úder (obr.3). Priemer kanálu blesku je obyčajne niekoľko centimetrov, dĺžka 2 až 3 km a teplota až 25 000 °C. Veľkosť prúdu v blesku dosahuje asi 10 000 A. Pohyb lídra nadol trvá priemerne 20 milisekúnd a spätný úder trvá len 0,1 milisekundy.

Obr. 3. Spätný úder blesku sa šíri po dráhe vytvorenej lídrom

Rýchle a prudké ohriatie vzduchu v oblasti kanála blesku spôsobuje jeho náhle rozpínanie, ktoré pripomína výbuch. Tento výbuch uvádza vzduch do kmitania, ktoré počujeme ako dunenie. Po pretečení elektrického prúdu kanálom teplota v kanáli náhle klesne, vzduch sa rýchlo zmršťuje a znova dochádza k jeho kmitaniu. Vzniká hrmenie. Zvukové vlny sa môžu pritom odrážať od Zeme aj od oblakov, čím sa znásobuje aj tak už dosť nepríjemný akustický jav. K hrmeniu prispieva aj výbuch zmesi kyslíka a vodíka, ktorá vzniká z vodnej pary pri prudkom zohriatí vzduchu v kanáli blesku pod vplyvom elektrického výboja. Hrmenie, ako každý zvuk, sa šíri vo vzduchu rýchlosťou asi 330 m/s. Pomocou časového oneskorenia hrmenia za zábleskom potom môžeme určiť vzdialenosť úderu blesku od nás.

To však nie je všetko. Po niekoľkých stotinách sekundy od vyhasnutia spätného úderu často prichádza nadol, po už vytvorenom kanáli, ďalší líder. Je to preto, lebo prvým úderom blesku sa nedokázal vybiť celý záporný náboj oblaku. Tento druhý líder ide už bez prestávok, lebo kanál je ešte stále vodivý od predchádzajúceho úderu. Opäť sa napĺňa záporným nábojom a v okamihu dotyku so zemou sa zase objavuje spätný úder. Môžeme teda vidieť blesk ešte raz. Niekedy preskočí po tej istej dráhe päť krát, niekedy aj desať krát v rýchlom slede za sebou.

Inokedy sa situácia ešte viac skomplikuje. Napríklad na niektorej zo svojich zastávok sa môže líder rozvetviť. Ako to skončí, závisí od toho, či jedna vetva lídra dosiahne zemský povrch omnoho skôr ako druhá. Pokiaľ áno, tak pri spätnom údere vytečie záporný náboj pomalšej vetvy cez rýchlejšiu vetvu a vtedy vidíme v pomalšej vetve jasný výboj smerom nadol od miesta delenia. Ak ale obe vetvy dosiahnu povrch Zeme približne naraz, tak niekedy môže dôjsť k tomu, že druhý líder pôjde pomalšou vetvou, a tak možno vidieť prvý hlavný záblesk na jednom mieste a druhý na inom.

Búrky a blesky sa nevyskytujú na Zemi rovnomerne, ale väčšinou sú sústredné do oblastí nižších zemepisných šírok, do tzv. svetových búrkových centier, medzi ktoré patrí oblasť západnej a strednej Afriky, centrálne oblasti Brazílie, Panamský prieplav a južné Mexiko a podobne. V týchto oblastiach sú lepšie podmienky na vznik oblačnej elektriny potrebnej pre vznik bleskov. To je aj príčina, prečo nie sú blesky tak časté napríklad v zime.

img

Obr. 4. Vetvený blesk

Vzácnym javom vyskytujúcim sa pri búrkach je guľový blesk. Máva tvar gule priemeru od niekoľko centimetrov po niekoľko metrov, prejavuje sa svetielkovaním v rôznych farbách, voľne sa vznáša vo vzduchu alebo klesá nadol. Čas jeho života je od niekoľko sekúnd po niekoľko minút. Niekedy mizne výbuchom, inokedy sa ticho rozplynie. Do budov najčastejšie vniká komínmi alebo oknami, a má deštruktívne účinky, pri dotyku vznikajú popáleniny. Jeho pôvod nie je dosiaľ celkom objasnený, väčšinou sa usudzuje, že ide o istú formu existencie plazmy v atmosfére.

img

Obr. 5. Búrkový oblak preťatý bleskom, autor záberu: Mark Humpage

Ako sa chrániť pred bleskom?

* V priebehu búrky nevychádzajte von.
* Ak sa nachádzate vonku, vyhľadajte úkryt: budovy (oceľová alebo železobetónová konštrukcia, bleskozvod), hustý les (vyhľadať nižšie stromy a kríky), úpätie vysokej skalnej steny.
* Neschovávajte sa pod osamelými stromami.
* Neschovávajte sa ani na vyvýšených miestach a pod železnými konštrukciami (elektrické vedenie).
* Netelefonujte a vypnite si mobilný telefón!
* Nekúpajte sa, ani windsurfing a ani plavba loďkou.
* Vypnite elektrické spotrebiče z elektrického rozvodu
* Nenoste dáždnik ani podobne kovové predmety – fungujú ako bleskozvod
* Ak ste na rozľahlej lúke, nepokračujte ďalej v ceste (neutekajte!!) a nezostavajte v skupine. Najbezpečnejšie je ostať v podrepe s nohami a rukami tesne pri sebe.
* Nezdržujte sa v blízkosti potokov, v jaskyniach v skalách a ani stan nie je dobrý nápad!!!
* Nebezpečná vzdialenosť blesku od vás je 3 km (spôsob ako určiť vzdialenosť blesku je popísaný vyššie). V bezpečnom úkryte by ste mali ostať dovtedy, pokiaľ blesk nie je vo vzdialenosti 10 km.
* Ak ste v aute, zavrite všetky okná a dvere. Karoséria auta vám vytvorí bezpečný úkryt (Faradayová klietka).
* Ak ste v budove, zdržujte sa na suchom mieste, ďalej od vodovodov, elektrických zásuviek a zariadení. Zavrite okná.

Použitá literatúra:

1. R. P. Feynman, R. B. Leighton a M. Sands: Feynmanove prednášky z fyziky 3, Alfa, Bratislava 1988, str. 189-213

2. J. Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféře, Academia, Praha 1989, str. 190 -218

3. C.D. Ahrens: Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 1988, str. 436-441

Rôzne internetové zdroje, články.

Oblaky - Meteorológia č. 2

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

, 37te640767@yahoo.co.id odpovědět
avatar
pertunjukan mereka. Banyak orang datang (ternyata nanjual baja h beam
jual pipa boiler
jual plat abrex 400
jual plat asme516 grade70
jual plat astm a285 c
jual plat astm516 70
jual plat boiler
jual plat hardox
jual plat hb 400
jual plat high strenght
jual plat high tensile sm490 yb
Pabrik Wiremesh
Supplier Besi Unp Baja
Harga besi wf
www.pusatbesibaja.co.id
Jual sch 40
Jual sch 40
Supplier bondek
Supplier besi hollow
undangan pernikahan ada foto
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 80
Agen Besi Unp Baja
Jual besi wf
www.pusatbesibaja.com
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
Jual Jaket Parka
Jaket Parka
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
, Comprar Cialis Gene... odpovědět
avatar
Purchasing Stendra From Canada Purchase Priligy Ed Meds Usa Cialis Si Puo Comprare Senza Ricetta Kamagra Pharmacy How Long Does It Take For Zithromax To Cure Chlamydia Online Pharmacy To Order Prednisone Levitra In Usa Cialis Gр с–рўв˜nstig Kaufen 40mg Viagra Generique Quebec buy levitra in europe Cialis Bruciore Di Stomaco Antabuse For Sale Buy Priligy Dapoxetine Cialis Quick Delivery On Line Generic Viagra Testimonials Order Generic Cialis Forum Kamagra Buy Bupropion From India Levitra Order Online Viagra Deutschland Shop Viagra Without A Doctor cheap cialis Propecia 1 De 50 Viagra Levitra Prezzo Cheap Cialis And Viagra Amoxicillin And Ibuprofen
, Acheter Levitra 20m... odpovědět
avatar
Propecia Prix 2015 Order Viagra Where to order real isotretinoin drugs on line Thats all.Then simple slides like these can be very effective. cash advance loans AdjustableRate Mortgages ARMs TruMark Financial Work Using your TruMark Financial account Eastern North Philadelphia Parkwood Plymouth Meeting Only debit card or checkingsavings account payments may beused to make online loan payments credit cards are not accepted.If your loan is approved you will be asked to authorize the documents online and funds could be deposited in your bank account as soon as the next business day.fca.Keflex Dental Infection cialis online pharmacy Amoxicillin Normal Dose Acheter Clomid Sans Ordonnance cialis Streaming Levitra Canada Pharmacy Without Prescription Cialis Prices Free Shipping Isotretinoin For Sale Legally Can Propecia Regrow Hairline Buy Cheap Levitra Xlpharmacy Canada Se Puede Comprar Viagra Sin Receta En Farmacias Cialis 5mg Cheap Viagra From India Cialis 20 Ml Buy Priligy Generic Tretinoin Cream 005 No Script Propecia Cancer Risk How Much Is Propecia Penicillin Keflex Allergy Bracelets Buy Orlistat 60 Mg With No Prescription Biuy Viagra Online Cialis Se Puede Comprar Buy Tamoxifen Citrate Research Buy Vardenafil Cephalexin For Std Kob Lasix Buy Cheap Levitra Acheter Kamagra Medicament Levitra Prix Pharmacie Pour Buy Cheap Generic Cialis Where To Buy Clomid Online Safely Differin Kamagra Cheap Online Levitra 20 Mg Generico Secure Progesterone Hormone Replacement Low Price Mastercard Nevada Levitra Prix Macrobid Can I Purchase Buying Discount Stendra Buy Cialis Cheap Prix Levitra Casablanca Cephalexin And Urinary Infection Brand Viagra Online Zithromax Ship To Canada Propecia No Arranca Buy Cheap Cialis Pills Priligy 30mg Buy Viagra Online Consultation cost of levitra at savon pharmacy Prilosec Cialic Best Price 5mg Canada generic levitra online pharmacy Effetti Propecia Di Sildenafil Citrate Cheapest Prices Where To Buy Antabuse Online Valtrex Generic Zithromax 2 Pills generic levitra for sale in us Amoxicillin Tablets Ingredients Dove Acquistare Cialis cialis Cialis En Capital Federal Keflex For Mrsa Infections Kamagra Cheap Ciprofloxacin Pricing Internetapotheke Viagra Holland levitra online pharmacy Cialis 20mg Einnahme Is Reconstituted Amoxicillin Still Good Buy Cheap Generic Cialis Levitra Prix Paris Efectos Secundarios Kamagra Oral Jelly Order Viagra Pills Pharmacie En Ligne Viagra En Valence Cialis 10mg Effets Secondaires Levitra Best Prices Buy Viagra Super Active Online Levitra Angebote Buy Cheap Cialis Cephalexin What Is It Used For Aquachem Kamagra How To Buy Kamagra Viagra Without Insurance Priligy Da 30 O 60 Where Buy Propecia Propecia Covered By Health Insurance
, Tabletas Propecia F... odpovědět
avatar
Uses For Cephalexin 500 Mg Buy Propecia Online Uk Purchase Amoxicilina Cod Accepted Ups Levitra Mejor Que Cialis Cheap Viagra 50mg Cephalexin Uses Strep Throat Venta Cialis Levitra Purchase Cytotec Usa Prezzi Levitra Generico Viagra Professional Uk Buy Generic Viagra Cats Alergic To Amoxicillin Wo Kann Man Viagra Kaufen Ohne Rezept Buy Nolvadex Cialis Tadalafil France Cephalexin 500mg Capsule Cheap Cialis Generic Cheap Kamagra In Linea Canada Meds Online Pharmacy Priligy 30mg Tablets Acheter Finasteride Biogaran Evista Price Of Kamagra Semen Infection Amoxicillin Cialis Kaufen In Hamburg Viagra Online Fast Zithromax And Birth Control Viagra Ricetta Order Generic Kamagra Cheap Viagra India Buying Viagra In The Caribbean Cheap Zoloft Tomar Viagra Sildenafil Cialis Entrega 24 Horas Cialis 5mg Does Amoxicillin Affect Pap Smear Phifer Viagra Brand Cialis Online Buy Phenergan Overnight Deliery Zithromax Coverage Cialis Online Usa Cialis Without A Prescription 5 Mg Como Se Toma La Viagra Cheap Kamagra Usa Priligy Generico En Farmacias Estrofem For Sale Kamagra Order Cialis Preis Frankreich Viagra In Farmacia Senza Ricetta Best Generic Viagra Viagra Apotheke Koln Viagra Vente Internet Where To Order Cialis Viagra belgique prix Erectile Dysfunction Drugs Best Online Cialis Online Viagra Online Malaysia Precio Levitra 4 Comprimidos Cheapest Viagra Online Comprare Il Viagra On Line Cytotec 200 Prix Strattera Atomoxetine No Prescription Diflucan Isotretinoin Price Cialis Generic Cialis Pagamento Contrassegno Buy Prednisone Acetate Eye Drops Cialis Usa Discount Fedex Direct Elocon In Internet Purchase Shop Cialis 5 Mg Vademecum Cialis Pills Levitra Pharmacie Priligy Dapoxetin Test Viagra Price Buy Lasix Cheap Legitimate

  • 14.04.2015 - Úprava vzhľadu a aktual. galérii
  • 12.04.2015 - Pridané nové fotografie
  • 28.03.2015 - Prispôsobovanie designu
  • 29.02.2015 - Update galérií
Reklama ENDORA.cz Google+